Obchodné podmienky

Táto webová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou 68travel, s.r.o.. Termíny „my“, „my“ a „naše“ označujú 68travel, s.r.o.. 68travel, s.r.o. ponúka túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ktoré sú z tejto stránky k dispozícii používateľovi, podmienené tým, že súhlasíte s týmito podmienkami, pravidlami a upozorneniami.

Návštevou našich stránok a / alebo kúpou niečoho u nás, sa stávate užívateľom našej „Služby“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („Zmluvné podmienky“, „Podmienky“) vrátane týchto dodatočných zmluvných podmienok a pravidiel tu a / alebo k dispozícii prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov webových stránok vrátane používateľov, ktorí sú prehliadačmi, dodávateľmi, zákazníkmi, obchodníkmi a / alebo prispievateľmi obsahu.

Prečítajte si pozorne tieto Podmienky poskytovania služieb pred prístupom alebo použitím našich webových stránok. Prístupom alebo použitím akejkoľvek časti stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Zmluvnými podmienkami. Ak nesúhlasíte so všetkými zmluvnými podmienkami tejto zmluvy, nesmiete mať prístup na webové stránky ani používať žiadne služby. Ak sa tieto Zmluvné podmienky považujú za ponuku, súhlas je výslovne obmedzený na tieto Zmluvné podmienky.

Akékoľvek nové funkcie alebo nástroje, ktoré sa pridajú do aktuálneho obchodu, budú tiež predmetom Zmluvných podmienok. Najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Zmluvných podmienok uverejnením aktualizácií a / alebo zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať túto stránku. Pokračovanie v používaní alebo prístupu na webové stránky po odoslaní akýchkoľvek zmien predstavuje prijatie týchto zmien.

SEKCIA 1 – PODMIENKY ONLINE OBCHODU

Prehlasujete, že vo svojom štáte alebo provincii splňate zákonom stanovenú vekovú hranicu a že ste nám dal súhlas umožniť ktorejkoľvek z vašich neplnoletých závislých osôb používať túto stránku.

Nesmiete používať naše produkty na akékoľvek nelegálne alebo neoprávnené účely, ani nesmiete pri používaní služby porušovať akékoľvek zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie výhradne, autorských zákonov).

Nesmiete vysielať žiadne červy, vírusy ani kód ničivej povahy.

Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie služieb.

SEKCIA 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek.

Súhlasíte, že váš obsah (s výnimkou informácií o kreditnej karte) môže byť prevedený nezašifrovaný a zahŕňať (a) prenosy cez rôzne siete; a b) zmeny prispôsobené a prispôsobené technickým požiadavkám pripojovacích sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú pri prenose cez siete stále šifrované.

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť Služby, používanie Služby alebo prístup k Službe alebo akémukoľvek kontaktu na webových stránkach, cez ktoré služba poskytuje, bez výslovného písomného súhlasu ,

Nadpisy používané v tejto zmluve sú uvedené len pre pohodlie a nebudú obmedzovať alebo inak ovplyvňovať tieto podmienky.

SEKCIA 3 – PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A ČASOVOSŤ INFORMÁCIÍ

Nie sme zodpovední, ak informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na týchto stránkach je poskytovaný len na všeobecné informácie a nemal by sa spoliehať ani používať ako jediný základ pre rozhodovanie bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo časovo dostupnými zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vlastné riziko.

Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie, nevyhnutne, nie sú aktuálne a sú poskytované len na vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našich stránkach. Súhlasíte, že je vašou zodpovednosťou monitorovať zmeny na našich stránkach.

SEKCIA 4 – Úpravy na službu a ceny

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo prestať Službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo obsah) bez upozornenia kedykoľvek.

Na zmenu, zmenu ceny, pozastavenie alebo prerušenie služby nebudeme zodpovední voči vám ani žiadnej tretej strane.

SEKCIA 5 – VÝROBKY ALEBO SLUŽBY

Niektoré produkty alebo služby môžu byť k dispozícii výlučne online prostredníctvom webových stránok. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvá a môžu sa vrátiť alebo vymeniť len v súlade s našimi Pravidlami vrátenia.

Vynaložili sme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazili farby a obrázky našich produktov, ktoré sa objavujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že váš počítač zobrazuje akúkoľvek farbu.

SEKCIA 6 – PRESNOSŤ FAKTURAČNÝCH INFORMÁCIÍ

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú ste si s nami umiestnili. Na základe vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky umiestnené na rovnakom účte zákazníka, rovnakej kreditnej karte a / alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a / alebo dodaciu adresu. V prípade zmeny alebo zrušenia objednávky sa môžeme pokúsiť o upozornenie kontaktovaním e-mailu a / alebo fakturačnej adresy / telefónneho čísla poskytnutého v čase uskutočnenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho uváženia vyzerajú umiestnené predajcami, predajcami alebo distribútormi.

Súhlasíte s poskytnutím aktuálnych, úplných a presných informácií o nákupoch a účtoch pre všetky nákupy uskutočnené v našom obchode. Súhlasíte s tým, že okamžite aktualizujete svoj účet a ďalšie informácie vrátane vašej e-mailovej adresy, čísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a podľa potreby vás kontaktovať.

Podrobnejšie informácie nájdete v našich Pravidlách vrátenia.

SEKCIA 7 – VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, nad ktorými nemôžeme monitorovať, ani nemáme kontrolu ani vstup.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytneme prístup k takýmto nástrojom „tak, ako sú“ a „ako sú k dispozícii“ bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek schválenia. Nebudeme mať žiadnu zodpovednosť, ktorá by vznikla alebo súvisí s používaním voliteľných nástrojov tretích strán.

Akékoľvek používanie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom webových stránok je úplne na vlastné riziko a diskrétnosť a mali by ste sa ubezpečiť, že ste oboznámení s podmienkami, na ktorých sú poskytované príslušnými poskytovateľmi tretích strán.

V budúcnosti môžeme ponúknuť aj nové služby a / alebo funkcie prostredníctvom webových stránok (vrátane uvoľnenia nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a / alebo služby budú tiež predmetom týchto Zmluvných podmienok.

SEKCIA 8 – ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu obsahovať materiály od tretích strán.

Odkazy tretích strán na týchto stránkach vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú pridružené k nám. Nie sme zodpovední za preskúmanie alebo ohodnotenie obsahu alebo presnosti a neručíme a nebudeme mať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán alebo za žiadne iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.

Nezodpovedáme za škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo použitím tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo iných transakcií uskutočnených v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Prečítajte si pozorne zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete skôr, ako začnete vykonávať akúkoľvek transakciu. Reklamácie, reklamácie, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť smerované na tretiu stranu.

SEKCIA 9 – POKYNY UŽÍVATEĽA, SPÄTNÉ ZMENY A INÉ PODMIENKY

Ak na našu žiadosť pošlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné záznamy) alebo bez žiadosti od nás, posielatete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo iným spôsobom (súhrnne „komentáre“) súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek bez obmedzení upraviť, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek pripomienky, ktoré nám odošlete. Sme a nie sme povinní (1) zachovávať dôverné pripomienky; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek pripomienky.

Môžeme, ale nemali sme povinnosť sledovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý určujeme podľa vlastného uváženia, sú nezákonné, urážajúce, ohrozujúce, urážlivé, hanlivé, pornografické, obscénne alebo inak nežiaduce alebo porušujú duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto Zmluvné podmienky ,

Súhlasíte s tým, že vaše pripomienky nebudú porušovať žiadne práva tretích strán vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iných osobných alebo majetkových práv. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše pripomienky nebudú obsahovať škodlivý alebo iný nezákonný, zneužívajúci alebo obscénny materiál alebo neobsahujú žiadny počítačový vírus alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku Služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, alebo iným spôsobom zavádzali nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek pripomienok. Vy ste výhradne zodpovední za všetky vaše pripomienky a ich presnosť. Nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za žiadne komentáre, ktoré ste zaslali vy alebo iná tretia strana.

SEKCIA 10 – OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše podanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi Pravidlami ochrany osobných údajov. Ak chcete zobraziť naše pravidlá ochrany osobných údajov.

SEKCIA 11 – CHYBY A NEPRESNOSTI

Príležitostne sa môžu na našej stránke alebo v službe vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisu produktu, ceny, propagácie, ponuky, poplatkov za prepravu produktu, doby prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v službe alebo na akomkoľvek súvisiacom webe kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky) ,

Neuskutočňujeme žiadnu povinnosť aktualizovať, meniť a dopĺňať alebo objasňovať informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke, vrátane informácií o cenách, okrem prípadov vyžadovaných zákonom. Žiadny špecifikovaný dátum aktualizácie alebo aktualizácie, ktorý sa používa v službe alebo na ktorejkoľvek súvisiacej webovej lokalite, by mal obsahovať označenie, že všetky informácie v službe alebo na ktorejkoľvek súvisiacej webovej stránke boli zmenené alebo aktualizované.

SEKCIA 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov, ako sú uvedené v zmluvných podmienkach, máte zakázané používať túto lokalitu alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; b) požadovať od iných, aby vykonali alebo sa podieľali na akýchkoľvek protiprávnych úkonoch; (c) porušovať všetky medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne predpisy, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; e) obťažovať, zneužívať, urážať, poškodzovať, hanobiť, urážať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnického pôvodu, rasy, veku, národného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) predkladať falošné alebo zavádzajúce informácie; (g) odovzdávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo prevádzku Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl alebo scrape; j) za akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) narušiť alebo obísť bezpečnostné prvky služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť používanie služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok za porušenie akéhokoľvek zakázaného používania.

SEKCIA 13 – ODMIETNUTIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, neprehlasujeme ani neposkytujeme záruku, že vaše používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno získať z používania služby, budú presné alebo spoľahlivé.

Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme službu odstrániť na dobu neurčitú alebo službu zrušiť kedykoľvek bez upozornenia.

Vy výslovne súhlasíte, že vaše používanie alebo nemožnosť používať službu je na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám boli poskytnuté prostredníctvom služby, sú (pokiaľ nie je výslovne uvedené nám) poskytované „tak ako sú“ a „dostupné“ pre vaše použitie bez akýchkoľvek zastúpení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, vrátane všetkých implikovaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, obchodovateľnej kvality, vhodnosti na určitý účel, trvanlivosti, názvu a neporušenia.

Spoločnosť 68travel, s.r.o., naši riaditelia, dôstojníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, zástupcovia, dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií v žiadnom prípade nebudú zodpovední za žiadne zranenie, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, , zvláštne alebo následné škody akéhokoľvek druhu, vrátane, bez obmedzenia, strateného zisku, ušlého príjmu, stratených úspor, straty údajov, náhradných nákladov alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), objektívnej zodpovednosti alebo inej vyplývajúce z vášho používania akýchkoľvek služieb alebo produktov obstarávaných pomocou tejto služby alebo akýchkoľvek iných nárokov súvisiacich akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akejkoľvek obsahu alebo akejkoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu vzniknutej v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu), ktorý je zverejnený, prenášaný alebo inak sprístupnený prostredníctvom služby, a to aj vtedy, ak je informovaný o ich možnostiach. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách je naša zodpovednosť obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

SEKCIA 14 – ODŠKODNENIE

Súhlasíte s odškodnením, obhajovaním a neškodnosťou skupiny 68travel, s.r.o. a našich materských, dcérskych, pridružených, partnerov, úradníkov, riaditeľov, agentov, zmluvných partnerov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov, neškodné voči akýmkoľvek nárokom alebo požiadavkám vrátane primeraných odmien advokátov z dôvodu porušenia týchto Zmluvných podmienok alebo dokumentov, ktoré obsahujú, alebo porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

SEKCIA 15 – NESPLATNOSŤ

V prípade, že je akékoľvek ustanovenie týchto Zmluvných podmienok považované za nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie je napriek tomu vynútiteľné v maximálnej možnej miere povolenej príslušným zákonom a nevymáhateľná časť sa považuje za oddelená od týchto Podmienok Služby, takéto určenie nemá vplyv na platnosť a vynútiteľnosť ostatných zostávajúcich ustanovení.

SEKCIA 16 – UKONČENIE

Záväzky a záväzky zmluvných strán, ktoré vznikli pred termínom ukončenia, zostanú po ukončení tejto zmluvy pre všetky účely.

Tieto Zmluvné podmienky sú účinné až do ukončenia vy alebo nás. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek zrušiť tým, že nás oznamujete, že už nechcete používať naše služby alebo prestanete používať naše webové stránky.

Ak na základe nášho vlastného úsudku zlyháte, alebo ak máte podozrenie, že ste sa nepodarilo, dodržiavať akýkoľvek termín alebo ustanovenie týchto Zmluvných podmienok, môžeme túto zmluvu tiež kedykoľvek vypovedať bez oznámenia a zostanete zodpovední za všetky splatné sumy a vrátane dátumu vypovedania zmluvy; a / alebo v dôsledku toho môžete odoprieť prístup k našim službám (alebo akejkoľvek ich časti).

SEKCIA 17 – ÚPLNÁ ZMLUVA

Neschopnosť uplatňovať alebo vymáhať akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Zmluvných podmienok nepredstavuje vzdanie sa takého práva alebo ustanovenia.

Tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek pravidlá alebo pravidlá prevádzky, ktoré sme uverejnili na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou, predstavujú celú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikácie a návrhy , či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Zmluvných podmienok).

Akékoľvek nejednoznačnosti pri interpretácii týchto Zmluvných podmienok sa nesmú vykladať proti navrhovateľovi.

SEKCIA 18 – VLASTNÉ PRÁVO

Tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek samostatné zmluvy, ktorými poskytujeme Vaše Služby, budú riadené a vykladané v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

SEKCIA 19 – ZMENY PODMIENOK SLUŽBY

Najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke.

Vyhradzujeme si právo na základe vlastného uváženia aktualizovať, meniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Zmluvných podmienok odoslaním aktualizácií a zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať naše zmeny na webových stránkach. Pokračovanie v používaní alebo prístupu na našu webovú stránku alebo službu po odoslaní akýchkoľvek zmien týchto Zmluvných podmienok predstavuje prijatie týchto zmien.

SEKCIA 20 – KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky o zmluvných podmienkach by mali byť zaslané na obchod@zoofauna.sk.

SEKCIA 21 – PODMIENKY VRÁTENIA

Naše pravidlá trvajú 30 dní. Ak od vášho nákupu uplynulo 30 dní, bohužiaľ vám nemôžeme ponúknuť náhradu alebo výmenu.

Ak chcete mať nárok na návrat, musí byť vaša položka nepoužitá a za tých istých podmienok, ktoré ste dostali. Musí byť tiež v originálnom balení.

Ďalšie nevratné položky:
* Darčekové poukážky

Ak chcete dokončiť svoj návrat, požadujeme potvrdenie alebo doklad o kúpe.

Neposielajte svoj nákup späť výrobcovi.

Existujú určité situácie, keď sa poskytujú iba čiastočné náhrady: (ak je to vhodné)
* Každá položka, ktorá nie je v pôvodnom stave, je poškodená alebo chýbajúca časť z dôvodov, ktoré nie sú spôsobené našou chybou.
* Každá položka vrátená viac ako 30 dní po jej doručení náhrady

Po obdržaní a kontrole vášho návratu vám zašleme e-mail, aby sme vás upozornili, že sme dostali vašu vrátenú položku. Takisto vás budeme informovať o schválení alebo zamietnutí vrátenia platby.

Ak ste boli schválení, vrátenie platby bude spracované a počas určitého počtu dní sa kreditná karta alebo pôvodný spôsob platby automaticky použijú.

Neskoré alebo chýbajúce náhrady

Ak ste zatiaľ nedostali refundáciu, najprv skontrolujte svoj bankový účet znova.
Potom kontaktujte svoju spoločnosť s kreditnou kartou, môže to chvíľu trvať, kým sa oficiálne uverejní vaša refundácia.

Ďalej kontaktujte svoju banku. Často je čas na spracovanie predtým, ako sa vráti refundácia. Ak ste to všetko urobili a zatiaľ ste nedostali refundáciu, kontaktujte nás na adrese obchod@zoofauna.sk.

Výmena

Položky iba nahradíme, ak sú poškodené alebo poškodené. Ak ho musíte vymeniť za rovnakú položku, pošlite nám e-mail na shop@zoofauna.sk a pošlite svoj tovar na adresu: zoofauna.sk, Dunajská 4, Bratislava, 81108, Slovensko.

Darčeky

Ak bola položka označená ako darček pri zakúpení a odoslaní priamo vám, obdržíte darčekový kredit na hodnotu vášho výnosu. Akonáhle dostanete vrátenú položku, odošleme vám darčekový certifikát.

Ak položka nebola pri zakúpení označená ako darček, alebo darca, ktorý dal darček doručiť na seba, aby vám dal neskôr, pošleme darcovi vrátenie peňazí a dozvie sa o vašom návrate.

Doprava

Ak chcete produkt vrátiť, pošlite svoj produkt na adresu: zoofauna.sk, Dunajská 4, Bratislava, 81108, Slovensko.

Budete zodpovední za zaplatenie za vlastné náklady na prepravu za vrátenie položky. Náklady na dopravu sú nevratné. Ak dostanete refundáciu, náklady na vrátenú zásielku sa odpočítajú z vašej vrátenej sumy.

V závislosti od toho, kde žijete, môže trvať čas, ktorý môže trvať, kým sa váš vymenený produkt dostane k vám.

Ak odosielate tovar nad 75 EUR, mali by ste zvážiť použitie trakovateľnej prepravnej služby alebo nákupu poistenia. Nezaručujeme, že dostaneme vašu vrátenú položku.